Members

Open Positions

Curriculum Vitae

 


 

12. September 2017; Dongren Wang

12. 09. 2017: BMWi fördert großes Verbundforschungsprojekt FiMALiS zu Lithium Schwefelbatterien (IPOC, DITF Denkendorf, IoLiTech Ionic Liquids Technologies GmbH, Daimler AG, Dralon GmbH).